Szkoła Podstawowa 273
Nasza szkoła
Kadra
Samorząd
Rada Rodziców
Biblioteka
Świetlica
Stołówka
Wydarzenia
Strona główna

Samorząd


Samorząd w naszej szkole jest organizacją wszystkich uczniów i współgospodarzem szkoły. Bierze współudział w organizowaniu życia szkolnego poprzez współpracę z dyrekcją, nauczycielami, Radą Szkoły i innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły.
Samorząd Uczniowski jest dwupoziomowy tzn. składa się z samorządu klas I-III oraz samorządu klas IV - VIII. Reprezentuje uczniów na terenie szkoły i na zewnątrz. Czuwa nad realizacją zadań wynikających z rocznego planu pracy, przedstawia dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a przede wszystkim dotyczących praw i obowiązków uczniów. Dokonuje przeglądu sal lekcyjnych co najmniej dwa razy w roku, oceniając je pod względem wyglądu, estetyki, dbałości o zieleń i aktualnej dekoracji.Opiekunkami samorządów są:

p. Kamila Gutowska-Krawczyk - klasy I-III
p. Magdalena Witczymiszyn oraz p. Dorota Tyrała - klasy IV -VIII