Szkoła Podstawowa 273
Nasza szkoła
Kadra
Rada Rodziców
Biblioteka
Świetlica
Stołówka
Wydarzenia
Strona główna

Nasza szkoła


Szkoła jest bezpłatną publiczną ośmioletnią szkołą. Celem szkoły jest wychowanie i kształcenie dzieci przygotowujące do dalszej nauki oraz życia we współczesnym świecie. Szkoła kształtuje umiejętności postępowania i kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki. Rozwija w uczniu aktywność poznawczą, jego uzdolnienia i poczucie odpowiedzialności. Przygotowuje do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich. Wpaja zasady solidarności, tolerancji, sprawiedniwości, wolności i zasady zdrowego stylu życia. Uczy patriotyzmu i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na wartości kulturowe Europy i świata. Zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa i higieniczne warunki nauki. Organizuje naukę religii lub etyki. Realizuje ustalone podstawy programowe i sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb.


zdjęcie szkoły